top of page

PRIVACY & DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Laura De Geyter


Contactgegevens

Buikgevoel (Eenmanszaak)

Adres: Rondestraat 46 bus 0001, 3010 Kessel-Lo  

Telefoon: 0498/701.007

E-mail: info@praktijkbuikgevoel.be

Ondernemingsnummer: 0753.850.237

BTW-nummer: 0753.850.237

RIZIV: 5-63223-56-601

RPR Leuven

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Laura De Geyter of rechthoudende derden.


Algemene voorwaarden

Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met onderstaande punten:

 • Ik geef toestemming voor het registreren en in het bezit te zijn van mijn gegevens. Dit houdt in dat de persoonsgegevens, metingen en besproken informatie tijdens een consult geregistreerd zullen worden in een cliëntdossier. Mijn diëtiste mag mijn bloedwaarden of andere relevante informatie opvragen bij mijn huisarts of specialist.

 • Ik geef toestemming voor overleg met derden (huisartsen, verwijzers, specialisten, e.d.), indien dit voor het behandelproces noodzakelijk is. Ook geef ik toestemming voor het versturen van rapportages (met o.a. uw meetgegevens, een diëtistische diagnose, de doelen en gemaakte afspraken) naar de huisarts(en) en/of de verwijzer.

 • Wanneer ik verhinderd ben meld ik me tenminste 24 uur voor mijn afspraak af. De consultatie wordt dan niet in rekening gebracht. Annuleren kan telefonisch op (+32)498/701007. Bij te laat annuleren zal de prijs van de consultatie voor 50% in rekening gebracht worden. Indien ik zonder verwittiging niet aanwezig ben wordt de prijs van de consultatie voor 100% aangerekend.

 • Nieuwe afspraken worden geboekt via het contactformulier op de website, via mail naar info@praktijkbuikgevoel.be, telefonisch op (+32)498/701007 of bij een bezoek aan de praktijk.

 • Betalingen van de consultaties in de praktijk gebeuren na afloop van de consultatie m.b.v. de bancontact-app of gepast contant geld. Wanneer ik niet over deze betaalmethoden beschik, betaal ik de consultatie vooraf via overschrijving op rekeningnummer BE80 6511 9574 3477 met vermelding van de voornaam, naam en datum van de afspraak.

 • Ik verklaar dat ik alle noodzakelijke informatie voor een goede behandeling heb verteld én naar waarheid heb verteld aan mijn diëtist. Indien van toepassing: ouders en/of voogd mogen op de hoogte gesteld worden van de behandeling.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Laura De Geyter levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Laura De Geyter de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Laura De Geyter kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Laura De Geyter geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Laura De Geyter kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Laura De Geyter verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Privacybeleid

Dit privacybeleid geldt voor alle klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en bezoekers van onze website.

Laura De Geyter verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Laura De Geyter op info@praktijkbuikgevoel.be. 


Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden door Laura De Geyter verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • De opvolging van consultaties

 • Het bijhouden van een klantenbestand

 • Rapportage naar artsen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen, verzamelen, verwerken): Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mail.

Ten behoeve van onze elektronische communicatie met u, namelijk:

 • Het versturen van documenten per mail (bijvoorbeeld recepten, documentatie),

 • De opvolging van consultaties.

gebruiken wij de volgende persoonsgegevens die wij van uw gevraagd hebben: naam, voornaam, email adres.

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn.


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@praktijkbuikgevoel.be.


Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • Voor sommige aspecten van onze werking, werken wij met derde partijen. Denk bijvoorbeeld aan de rapportage aan artsen. In dat kader is het mogelijk dat zij in contact komen met persoonsgegevens. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en vertrouwelijk behandelen.

 • Er een wettelijke verplichting is.

 • Er een gerechtvaardigd belang is voor de praktijk of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je ons daar toelating voor geeft

 • Indien de praktijk op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.


Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

U hebt het recht om:

 1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

 2. Onjuiste gegevens te doen verbeteren.

 3. Onder bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

 4. De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.

 5. De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 6. Bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

 7. Klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

Hoe kan ik de praktijk contacteren i.v.m. privacy?

Voor meer informatie over ons privacybeleid, voor klachten in verband met je privacy of voor het uitoefenen van bovenvermelde rechten, kan je contact opnemen met de praktijk via info@praktijkbuikgevoel.be.

De praktijk kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. De laatste versie vervangt alle vorige versies.

Laatste update: oktober 2020


Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

bottom of page